Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Ai là người có thẩm quyền giao kết/ký Hợp đồng lao động?


Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy khi giao kết hợp đồng, thì ai sẽ là người trực tiếp ký tên vào hợp đồng lao động? vấn đề này pháp luật quy định như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho bên Người sử dụng lao động ký vào hợp đồng lao động (ảnh minh họa)
* Lưu ý: Có một số thay đổi - theo NĐ 148/2018/NĐ-CP, chúng tôi đã cập nhật trong hình vẽ. 
.........

Cập nhật: 

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 

Trực tiếp liên quan đến vấn đề người giao kết hợp đồng, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hp tác xã;
b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
c) Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;
e) Người được người đại diện theo pháp luật quy định tại Điểm a hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản này ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.”
.....

* Nhận xét & đánh giá:

- Những sửa đổi tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP nói chung theo hướng quy định rõ ràng và cụ thể hơn, không có sự xáo trộn về nguyên tắc chung khi giao kết HĐLĐ.

Lưu ý cần nhớ:

- Về phía NSDLĐ: Tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (thường là Giám đốc - qiu định trong Điều lệ công ty) hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC thay mặt mình giao kết HĐLĐ. Thông thường có thể ủy quyền cho Phó giám đốc hoặc Giám đốc nhân sự. Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ không được ủy quyền tiếp cho người khác.

- Về phía NLĐ: nếu NLĐ dưới 18 tuổi thì nhớ là phải có ý kiến bằng văn bản của cha mẹ (người đại diện theo pháp luật) khi giao kết HĐLĐ.
......
* Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (sau khi đã sửa đổi):


Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
c) Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;
e) Người được người đại diện theo pháp luật quy định tại Điểm a hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản này ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.”
....

* Phần dưới đây đã bị sửa đổi (không còn giá trị pháp lý) > 


1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;
c) Chủ hộ gia đình;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.
Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;
c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;
d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.
3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét