Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Hợp đồng thử việc (mẫu)

Trước khi chính thức ký HĐLĐ, trong quá trình tuyển dụng, hai bên có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Tức là ký Hợp đồng thử việc. Dưới đây là một mẫu Hợp đồng thử việc.

Khi thử việc, các bên nên ký hợp đồng văn bản rõ ràng (ảnh minh hoạ)
Theo quy định tại Bộ luật lao động (2012), cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung cơ bản như: Công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động; mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; ...

- Theo Điều 28 BLLĐ (2012), tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

- Kết thúc thời gian thử việc, nếu việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Dưới đây là một mẫu Hợp đồng thử việc mà Công ty luật Ecolaw dự thảo cho khách hàng của mình là một doanh nghiệp trong lĩnh vực tin học. Hợp đồng này đã được áp dụng trong thực tế.
.......


(Logo)
CÔNG TY TNHH XXX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC 
Số: xxx/2017/HĐTV


- Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn về hợp đồng thử việc.
- Theo nhu cầu và thoả thuận giữa hai bên.


Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2017.
Tại: Văn phòng CÔNG TY TNHH X.


Hai bên gồm:

BÊN A: (Người sử dụng lao động): CÔNG TY TNHH XXX
Địa chỉ: XXX, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: XXX
Đại diện: Ông TRẦN XXX, Chức vụ: Giám đốc.


BÊN B: (Người lao động thử việc): Bà: YYY
Ngày tháng năm sinh: yyy
Số CMND: YYY - cấp ngày yyy tại YYY.
Hộ khẩu thường trú: YYY, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ hiện tại: yyy, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: yyy - Email: yyy.
Trình độ/chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành tài chính).

Sau khi trao đổi, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng thử việc này, với nội dung như sau:

Điều 1: CÔNG VIỆC LÀM THỬ VÀ THỜI HẠN THỬ VIỆC

Bên A đồng ý nhận bên B và bên B đồng ý vào thử việc tại Công ty TNHH XXXX, theo quy định như sau:

1.1. Thời gian thử việc: 60 ngày (bắt đầu từ ngày 1/8/2017 đến hết ngày 30/9/2017). Số ngày thử việc bao gồm ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ.

1.2. Vị trí thử việc: Nhân viên kế toán, Phòng Kế toán công ty.

1.3. Công việc phải làm và yêu cầu thử việc:

- Thực hiện theo quy định tại Phụ lục “Bảng mô tả công việc” – là bộ phận không tách rời của hợp đồng này.

1.4. Nơi làm việc: tại trụ sở công ty – Phòng Kế toán.

1.5. Phương tiện đi làm: tự túc.

1.6. Dụng cụ làm việc: Công ty cấp phát (thu hồi lại sau khi kết thúc thử việc. Theo Biên bản bàn giao).

Điều 2: THỜI GIỜ LÀM VIỆC & NGHỈ NGƠI

Trong thời gian thử việc, bên B tuân thủ theo quy định của công ty về thời gian làm việc và nghỉ ngơi như sau:

2.1. Thời giờ làm việc:

44 giờ/tuần - thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.
Sáng: từ 8h đến 12h. Chiều: từ 13h đến 17h.

2.2. Thời giờ nghỉ ngơi:

Nguyên ngày Chủ nhật và chiều thứ Bảy hàng tuần.

Điều 3: LƯƠNG THỬ VIỆC, THỜI GIAN TRẢ LƯƠNG

3.1. Mức lương thử việc: 5.000.000 đồng/tháng (bằng chữ: Năm triệu đồng/tháng). (Ghi chú: 1 tháng là 30 ngày, tính từ ngày ký Hợp đồng thử việc).

3.2. Phụ cấp, công tác phí: Ngoài khoản lương thử việc, người thử việc được công ty hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng 200.000 đồng và công tác phí (trong trường hợp được cử đi công tác).

3.3.. Thời gian trả lương, phụ cấp: Mỗi tháng một lần, trong vòng 2 ngày cuối mỗi tháng.

3.4. Hình thức trả lương: Tiền mặt. (Khi nhận ký "Phiếu lương thử việc")

3.5. Thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân của người thử việc (nếu thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THỬ VIỆC

4.1. Được tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn và bàn giao công việc bước đầu. Được cung cấp phương tiện làm việc (máy móc, văn phòng phẩm …).

4.2. Nhận lương thử việc đúng thời hạn trong hợp đồng.

4.3. Có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn bất kể vì lý do gì, nhưng phải báo trước bằng văn bản tối thiểu 2 ngày và có trách nhiệm bàn giao lại công việc, trang thiết bị được cấp phát theo yêu cầu của bên A trước khi chấm dứt thử việc.

4.4. Cam kết làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành công việc thỏa thuận trong hợp đồng này và Bảng mô tả công việc. Tuân theo sự điều hành, quản lý, điều động, phân công công việc của bên A (Trưởng phòng, Ban giám đốc).

4.5. Không được tự ý sao chép, mang tài liệu, hồ sơ hay bất kỳ tài sản nào ra ngoài công ty nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc công ty.

4.6. Tôn trọng và thực hiện đầy đủ Nội quy công ty, thủ tục ra vào công ty và các quy định về giờ giấc, kỷ luật lao động do công ty ban hành.

4.7. Tôn trọng kết quả đánh giá thử việc của công ty.

4.8. Những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người thử việc (ngoài những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này) – theo quy định tại Bộ luật lao động.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

5.1. Bảo đảm việc làm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và hướng dẫn bước đầu, cung cấp thông tin công việc để người lao động thực hiện tốt công việc theo hợp đồng.

5.2. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương thử việc và các chế độ và quyền lợi cho người lao động (nếu có) theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

5.3. Có quyền quản lý, điều hành công việc đối với người thử việc (phân công, bố trí việc làm) trên cơ sở phù hợp với vị trí của công việc thử việc và Bảng mô tả công việc.

5.4. Toàn quyền đánh giá, nhận xét và thông báo kết quả thử việc cho người thử việc trong vòng 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc.

5.5. Có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn mà không cần nêu lý do (nhưng phải báo trước bằng văn bản tối thiểu 2 ngày).

5.6. Những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (ngoài những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng này) – theo quy định tại Bộ luật lao động.

Điều 6: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC

6.1. Việc ký hợp đồng lao động sau khi kết thúc thử việc:

Nếu người lao động đạt yêu cầu thử việc (theo đánh giá của bên A), hai bên sẽ ký Hợp đồng lao động trong vòng 1 tuần kể từ ngày kết thúc thời gian thử việc. Hợp đồng lao động đầu tiên là hợp đồng lao động loại xác định thời hạn, có thời hạn 1 năm.

6.2. Trách nhiệm vật chất khi vi phạm kỷ luật lao động:

Người thử việc vi phạm kỷ luật lao động, làm hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị lao động được giao, tự ý sao chép, sử dụng trái phép thông tin kinh doanh của công ty, hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến quyền lợi hay tài sản của Công ty thì sẽ bị xử lý kỷ luật và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6.3. Bảo mật thông tin:

Người thử việc cam kết tôn trọng và bảo mật những thông tin, tài liệu kinh doanh của công ty mà mình biết được hoặc được cung cấp trong thời gian thử việc. Nếu vi phạm thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Quy định này có giá trị trong vòng 2 năm, kể từ ngày kết thúc hợp đồng thử việc.

6.4. Tiền lương trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

Trong trường hợp hợp đồng thử việc này chấm dứt trước thời hạn, bất kể vì lý do gì và do bên nào, bên A sẽ thanh toán tiền lương cho bên B tính theo ngày làm việc thực tế tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng thử việc.

6.5. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Trong thời gian thử việc, công ty sẽ không đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người thử việc. Các vấn đề liên quan thực hiện theo quy định tại Bộ luật lao động.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên xác nhận đã hiểu rõ và hoàn toàn tự nguyện khi giao kết hợp đồng thử việc này. Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận trong Hợp đồng này. Mọi sự sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng (nếu có) phải được cả hai bên đồng ý và lập thành văn bản thì mới có giá trị.

Phụ lục “Bảng mô tả công việc” - là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Những vấn đề khác về quan hệ lao động giữa hai bên, nếu không ghi trong hợp đồng này thì sẽ được áp dụng và thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết theo tinh thần hòa giải. Nếu không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa án giải quyết theo quy định chung.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


 NGƯỜI THỬ VIỆC(Ký, ghi rõ họ tên)
 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

TM. CÔNG TY TNHH XXX

Giám đốc

.......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét