Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Ai là người có thẩm quyền xử lý và ký Quyết định kỷ luật lao động?

Ls. Trần Hồng Phong

Trong quá trình làm việc, người lao động có trách nhiệm tuân thủ các quy định về kỷ luật lao động và Nội quy lao động của công ty. Nếu NLĐ vi phạm thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định, và NLĐ vi phạm có thể sẽ phải nhận hình thức kỷ luật - thông qua một văn bản có tên là "Quyết định kỷ luật lao động". Vậy ai là người có thẩm quyền thay mặt NSDLĐ xử lý và ký Quyết định kỷ luật lao động? 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (giám đốc) chính là người có thẩm quyền xử lý và ký quyết định về kỷ luật lao động (ảnh minh họa)

Vấn đề này được quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.

I. Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc công ty là người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động:

Ai là người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động? - là một câu hỏi thoạt nghe có vẻ thừa. Nhưng thực ra đây là vấn đề mà người sử dụng lao động/doanh nghiệp cần phải hiểu rõ và áp dụng đúng.

Vì "ai" là chỉ một NGƯỜI cụ thể, trong khi "người sử dụng lao động" là danh tử chỉ một pháp nhân, tổ chức, tức là chỉ doanh nghiệp sử dụng người lao động.

Theo qui định tại điều 6 Bộ luật lao động, người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công việc (qui định tại điều 129 Bộ luật lao động) phải là “Người sử dụng lao động”.

Đại diện của “Người sử dụng lao động” mà luật nói đến ở đây chính là NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP – được ghi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thông thường có chức danh là "Tổng giám đốc", "Giám đốc" công ty.

Thẩm quyền của giám đốc công ty trong xử lý kỷ luật lao động gồm những công việc cụ thể sau đây:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc xử lý kỷ luật lao động tại doanh nghiệp.

- Là người "chủ trì” cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.

- Ban hành và ký tên trên các văn bản, quyết định liên quan đến việc giải quyết và xử lý kỷ luật lao động (gồm: Quyết định tạm đình chỉ công việc, Quyết định kỷ luật, Thư mời họp, công văn báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước …vv).


II. Việc uỷ quyền trong xử lý kỷ luật lao động:

Tại các doanh nghiệp lớn, với số lượng nhân viên (người lao động) lên tới nhiều trăm, thậm chí nhiều ngàn người, giám đốc công ty nhiều khi không quản lý xuể. Do vậy, trong lĩnh vực nhân sự, để việc xem xét và xử lý kỷ luật lao động được nhanh chóng, hiệu quả, giám đốc công ty (với tư cách là Người sử dụng lao động) có thể ủy quyền cho cấp dưới của mình là người đại diện giao kết hợp đồng lao động, chủ trì xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Tuy nhiên, cần lưu ý như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ được ủy quyền cho cấp dưới xử lý đối với các trường hợp vi phạm có mức độ nhẹ, đơn giản và hình thức kỷ luật tương ứng là “khiển trách”. (Quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 12 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Ví dụ: Anh A là nhân viên công ty có hành vi vi phạm kỷ luật, tự ý nghỉ việc 2 ngày. Giám đốc công ty có thể ủy quyền cho Trưởng phòng nhân sự thay mặt mình (với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Người sử dụng lao động) chủ trì cuộc họp giải quyết và ký quyết định xử lý kỷ luật lao động ở mức độ "khiển trách". Tuy nhiên nếu hình thức kỷ luật là "cách chức" hay "sa thải" thì người ký quyết định kỷ luật vẫn phải là giám đốc công ty. Nếu Trưởng phòng nhân sự ký là sai quy định. Quyết định kỷ luật như vậy sẽ bị xem là không có giá trị pháp lý.

- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Giấy uỷ quyền), ghi rõ nội dung/ phạm vi ủy quyền, điều kiện và thời hạn ủy quyền (tham khảo mẫu Giấy ủy quyền). Tốt nhất chỉ nên ủy quyền trong từng vụ việc cụ thể, sau khi đã nhận được báo cáo từ bộ phận nhân sự. Vì nếu ủy quyền chung chung rất có thể sẽ bị sai sót.

- Đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật nặng, hình thức kỷ luật tương ứng có thể đến mức sa thải, cách chức, chuyển công tác – thì tốt nhất Giám đốc là người trực tiếp xử lý và ký quyết định kỷ luật. Hoặc chỉ nên ủy quyền cho cấp phó (Phó giám đốc) khi bản thân mình đi vắng/công tác xa. (Nhưng vẫn cần lưu ý là người đại diện theo uỷ quyền chỉ ký quyết định "khiển trách" thôi).

Nguồn: Trích Cẩm nang xử lý kỷ luật lao động tại doanh nghiệp - một sản phẩm của Công ty luật Ecolaw
..........

* Quy định của pháp luật:

* Quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP:


Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.


* Quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH:

Điều 12. Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

1. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

2. Trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiếp tục thông báo lần kế tiếp.

3. Sau 03 lần thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (không tính các lần hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật lao động.

4. Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì khi tiến hành cuộc họp xử lý luật lao động, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động tiến hành triệu tập và chủ trì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động có quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Đối với các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác thì sau khi kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người sử dụng lao động xem xét, ra quyết định và tổ chức thực hiện theo quyết định xử lý kỷ luật lao động được ban hành.

...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét