Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, về chế độ BH tai nạn, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày 15/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP - hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, về chế độ BH tai nạn, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Đây là một văn bản pháp luật quan trọng mà lãnh đạo công ty và Giám đốc nhân sự cần nắm rõ.

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm củaa người sử dụng lao động (ảnh minh họa)
Click vào để xem toàn vănNghị định số 37/2016/NĐ-CP 

Dưới đây là mục lục Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

MỤC LỤC

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II
QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
Điều 5. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Điều 6. Giám định cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Chương III
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc
Điều 8. Mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp
Điều 9. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
Điều 10. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

Chương IV
ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG

Mục 1. ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 11. Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Điều 12. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp
Điều 13. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp
Điều 14. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

Mục 2. ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 15. Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Điều 16. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp
Điều 17. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp
Điều 18. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Mục 3. ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG

Điều 19. Điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động
Điều 20. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động
Điều 21. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động
Điều 22. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động

Mục 4. ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 23. Điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Điều 24. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Điều 25. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
Điều 26. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mục 5. ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ ĐIỀU TRA LẠI CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 27. Điều kiện hỗ trợ
Điều 28. Nội dung chi và mức hỗ trợ
Điều 29. Hồ sơ hỗ trợ
Điều 30. Trình tự hỗ trợ

Chương V
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 31. Quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội
Điều 32. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều 33. Trách nhiệm của Sở Y tế
Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Y tế
Điều 36. Trình tự phê duyệt đối tượng, kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Hiệu lực thi hành
Điều 38. Tổ chức thực hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét