Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (biểu mẫu)

Khi NLĐ tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian đang thực hiện hợp đồng lao động thì HĐLĐ sẽ được quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng, bảo lưu việc làm. Về nguyên tắc, sau khi hết thời hạn tạm hoãn, phía NSDLĐ có trách nhiệm nhận lại và sắp xếp công việc cho NLĐ. Việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ cần được lập thành văn bản rõ ràng.

<< Tạm hoãn HĐLĐ có thể xem là một quyền của NLĐ, khi có những lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng (ảnh minh họa)

Dưới đây là một bản thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà quý vị có thể tham khảo và áp dụng. 
....

 CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/LĐ-NS-2019
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THỎA THUẬN 

(V/v: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động) 
Hôm nay, lúc … , ngày 15/2/2019.
Tại: Văn phòng công ty TNHH XXX 


Hai bên gồm:

* Người sử dụng lao động: CÔNG TY TNHH XXX 
Địa chỉ: xxx
Đại diện: ông Nguyễn XXX - Giám đốc công ty.
Sau đây gọi tắt là “Công ty”

* Người lao động: Ông YYY, sinh năm: 1995.Địa chỉ: yyy
Sau đây gọi tắt là “Người lao động” hoặc “ông YYY”

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất cùng ký Bản thỏa thuận này với nội dung như sau:

Điều 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN

1. Ông YYY đang làm việc tại Công ty TNHH XXX theo hợp đồng lao động số xxx ký ngày 01/01/2018, thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời hạn 2 năm. Mã số nhân viên: YYY - Nhân viên kỹ thuật - Bộ phận sản xuất.

2. Nay ông YYY trúng tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngày 25/1/2019 ông YYY có Đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gửi công ty.

3. Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động của ông YYY , hai bên thống nhất thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH XXX và ông YYY.

4. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng: từ ngày 15/02/2019 đến hết ngày 20/02/2021.

5. Liên quan đến việc tạm hoãn hợp đồng lao động, ông YYY có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, và các tài liệu, trang thiết bị được cấp phát theo sự chỉ đạo của người quản lý trực tiếp (Trưởng bộ phận).

Điều 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông YYY sẽ không được hưởng lương, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác từ Công ty TNHH XXX. 

2. Công ty TNHH XXX có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông YYY đến hết ngày 15/02/2019.

2. Khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông YYY cam kết có mặt tại Công ty TNHH để tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động giữa hai bên theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, nếu ông YYY không có mặt tại Công ty TNHH XXX mà không có lý do chính đáng thì công ty (người sử dụng lao động) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động theo quy định điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012.

3. Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Công ty TNHH XXX nhận trách nhiệm sẽ sắp xếp việc làm đối với ông YYY phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu lao động của công ty, trên cơ sở theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp ông YYY không đồng ý với sự phân công của Công ty hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết tôn trọng và thực hiện đúng những nội dung đã thống nhất ghi nhận trong bản thỏa thuận này.

Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau. Ông YYY giữ 1 bản, Công ty giữ 1 bản.

                     Người lao động                                               Người sử dụng lao động
                      (ký tên)                                                                  (ký tên, đóng dấu)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét