Công đoàn, Dân chủ, Đối thoại, Thoả ước LĐTTLưu ý quan trọng: Ngày 20/11/2019, Quốc Hội đã thông qua Luật sửa đổi Bộ luật lao động năm 2012 với nhiều nội dung thay đổi quan trọng. Trong đó có những thay đổi về tổ chức và hoạt động Công đoàn. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật, chỉnh sửa (những nội dung thay đổi) một cách kịp thời. 


Công đoàn
 1. Công đoàn là gì?
 2. Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam
 3. Liên đoàn lao động huyện, quận: "Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở" của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
 4. Đối tượng kết nạp/không kết nạp vào tổ chức Công đoàn
 5. Trách nhiệm bảo đảm hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp của NSDLĐ
 6. Nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn & Đại hội Công đoàn cơ sở
 7. Đoàn viên Công đoàn, điều kiện và thủ tục kết nạp, công nhận Đoàn viên Công đoàn
 8. Cán bộ Công đoàn, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ Công đoàn
 9. Tiêu chuẩn, điều kiện được tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
 10. Quy định về đóng đoàn phí Công đoàn
 11. Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn
 12. Quy định về sử dụng và quản lý Thẻ đoàn viên Công đoàn
 13. Đối thoại tại nơi làm việc
 14. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở & Công đoàn cấp trên trực tiếp
 15. Quy định về Thoả ước lao động tập thể
 16. Quyền và trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn (NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn)
 17. Công tác nữ công - nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
 18. Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ là cán bộ Công đoàn cơ sở

Dân chủ tại cơ sở, Đối thoại, Hội nghị Người lao động

 1. Đối thoại tại nơi làm việc & Hội nghị người lao độngThủ tục hành chính:

Biểu mẫu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét