Công đoàn, Dân chủ, Đối thoại, Thoả ước LĐTTCông đoàn
 1. Công đoàn là gì?
 2. Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam
 3. Liên đoàn lao động huyện, quận: "Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở" của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
 4. Trách nhiệm bảo đảm hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp của NSDLĐ
 5. Nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn & Đại hội Công đoàn cơ sở
 6. Đoàn viên Công đoàn, điều kiện và thủ tục kết nạp, công nhận Đoàn viên Công đoàn
 7. Cán bộ Công đoàn, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ Công đoàn
 8. Tiêu chuẩn, điều kiện được tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
 9. Quy định về đóng đoàn phí Công đoàn
 10. Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn
 11. Quy định về sử dụng và quản lý Thẻ đoàn viên Công đoàn
 12. Đối thoại tại nơi làm việc
 13. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở & Công đoàn cấp trên trực tiếp
 14. Quy định về Thoả ước lao động tập thể
 15. Quyền và trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn (NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn)
 16. Công tác nữ công - nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
 17. Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ là cán bộ Công đoàn cơ sở

Dân chủ tại cơ sở, Đối thoại, Hội nghị Người lao động

 1. Đối thoại tại nơi làm việc & Hội nghị người lao độngThủ tục hành chính:

Biểu mẫu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét