Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Quyết định chấm dứt HĐLĐ (QĐ cho thôi việc, biểu mẫu)

Quyết định chấm dứt HĐLĐ (hay còn gọi là Quyết định thôi việc) là một văn bản hành chính pháp lý quan trọng, do phía NSDLĐ ban hành, thể hiện việc chấm dứt HĐLĐ giữa hai bên và là cơ sở để tiến hành các thủ tục, vấn đề liên quan, như: chốt sổ BHXH, giải quyết chế độ của NLĐ, bàn giao công việc ...vv. Việc chấm dứt HĐLĐ thường xuất phát từ các lý do như: hết thời hạn hợp đồng mà không tái ký, hai bên thoả thuận chấm dứt; NLĐ bị kỷ luật sa thải hoặc do thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.   

Việc HĐLĐ chấm dứt có thể do hai bên thoả thuận, hoặc một bên đơn phương chấm dứt (ảnh minh hoạ)


Trong trường hợp NLĐ cho rằng lý do mình bị chấm dứt HĐLĐ là không thoả đáng hay trái pháp luật, thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Toà án (trở thành vụ án lao động).

Dưới đây là một mẫu Quyết định chấm dứt HĐLĐ (vì lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động) mà quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

...........


 CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/2017/QĐ-NS
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 15/10/2017

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành về Hợp đồng lao động.
- Căn cứ Thoả ước lao động tập thể Công ty TNHH XXX.
- Căn cứ Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Công ty TNHH XXX.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 10/10/2017 về việc xử lý các trường hợp thường xuyên không hoàn thành công việc theo Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XXX

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nội dung quyết định

1. Nay chấm dứt hợp đồng lao động với:

Ông YYY - sinh năm: 1977.
Chức vụ: nhân viên phòng kinh doanh.
Hợp đồng lao động: số xxx ngày 20/01/2015.

2. Thời gian chấm dứt HĐLĐ: từ ngày 15/11/2017.

3. Lý do chấm dứt: ông YYY thường xuyên không hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng lao động.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động

1. Ông YYY có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản được công ty giao trong quá trình làm việc. Thời gian hoàn thành bàn giao: trước ngày 12/11/2017, cho những người được Công ty chỉ định.

2. Tiền lương, quyền lợi và các chế độ của ông YYY được Công ty thanh toán tính đến hết ngày 15/11/2017, theo chính sách hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng Phòng nhân sự, Trưởng phòng kinh doanh, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông YYY có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm của mình theo nội dung ghi trong quyết định này.


                                                          TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                  (ký tên, đóng dấu)


* Nơi nhận:
- Ông YYY.
- Như Điều 3 và BGĐ.
- Lưu VT.
...........

Hợp đồng lao động

 1. Quy định về Hợp đồng lao động
 2. Hợp đồng lao động & nội dung hợp đồng lao động (sơ đồ tóm lược)
 3. Quy định về HĐLĐ đối với giám đốc doanh nghiệp Nhà nước
 4. Ai là người có thẩm quyền giao kết/ký Hợp đồng lao động?
 5. Quy định về uỷ quyền trong giao kết Hợp đồng lao động
 6. Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
 7. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?
 8. Bản mô tả công việc (Job description) - Phụ lục quan trọng của HĐLĐ
 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
 10. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLD của Người lao động (sơ đồ tóm lược)
 11. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ
 12. Chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
 13. Thế nào là: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
 14. Quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
 15. Quyền tạm hoãn, hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của lao động nữ mang thai
 16. Hợp đồng lao động với NLĐ cao tuổi
 17. Hợp đồng lao động vô hiệu
 18. Trình tự, thủ tục tuyên bố HĐLĐ vô hiệu của Thanh tra lao động & xử lý HĐLĐ vô hiệu
 19. Trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ
 20. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm & Cách tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm
 21. Quy định về cho thuê lại lao động

Lưu ý: Liên quan đến HĐLĐ, trên site này còn có rất nhiều biểu mẫu - mời tham khảo trong mục Biểu mẫu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét