Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Phụ lục sửa đổi (gia hạn) thời hạn HĐLĐ (biểu mẫu)

Theo quy định tại Bộ luật lao động, các bên tham gia giao kết HĐLĐ (NLĐ và NSDLĐ) có quyền và có thể thoả thuận thay đổi (sửa đổi) thời hạn Hợp đồng lao động. Cụ thể là có thể tăng thêm hoặc giảm bớt thời hạn hợp đồng. Việc thay đổi này cần phải được lập thành văn bản, gọi là "Phụ lục" của HĐLĐ. Cần lưu ý là HĐLĐ chỉ được thay đổi thời hạn không quá 1 lần, và phải bảo đảm việc thay đổi này không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Thời hạn HĐLĐ có thể được sửa đổi theo thoả thuận giữa hai bên (ảnh minh hoạ)Dưới đây là một mẫu Phụ lục về sửa đổi thời hạn hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

..........


 CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/PLHĐLĐ-XXX
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 
(V/v: Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động)

- Căn cứ quy định tại BLLĐ (năm 2012) và Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động. 
- Căn cứ Hợp đồng lao động số xxx ngày 01/11/2016 đã ký giữa hai bên. 
- Căn cứ nhu cầu và thoả thuận của mỗi bên. 

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2017. 
Tại: VP Công ty xxx. 

Chúng tôi gồm: 

Người sử dụng lao động: CÔNG TY XXX 
Trụ sở: 
Điện thoại: 
Đại diện: ông XXX - chức vụ: giám đốc. 
Sau đây gọi tắt là "Công ty" 

Người lao động: Bà TT
Số CMND: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Sau đây gọi tắt là "Bà TT" 

Sau khi trao đổi, hai bên đồng ý ký bản Phụ lục này, về việc thay đổi thời hạn HĐLĐ, với nội dung như sau: 

Điều 1. Nội dung thoả thuận: 

1. Bà TT đang làm việc tại Công ty XXX theo HĐLĐ xác định thời hạn số xxx, có thời hạn 1 năm (từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/10/2017). Nay do nhu cầu công việc, Công ty đề nghị và Bà TT đồng ý sẽ sửa đổi thời hạn hợp đồng, tăng thêm 7 tháng tính từ ngày 31/10/2017. 

2. Cụ thể, thời hạn hợp đồng sau khi sửa đổi sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2018. 

Điều 2. Quyền lợi, chế độ của Bà TT 

Toàn bộ mọi quyền lợi, chế độ của Bà TT, bao gồm thời gian sửa đổi, sẽ được Công ty cam kết tiếp tục giữ nguyên và bảo đảm theo HĐLĐ số xxx đã ký, chính sách của công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3: Thoả thuận khác 

- Nếu bà TT làm tốt công việc (hoàn thành Dự án A, không bị kỷ luật, nhắc nhở) thì khi kết thúc hợp đồng, ngoài các chế độ theo quy định, Công ty đồng ý hỗ trợ thêm cho bà TT số tiền tương đương 2 (hai) tháng tiền lương. 

Điều 4. Điều khoản chung 

Hai bên xác nhận những nội dung thoả thuận trên là hoàn toàn tự nguyện, cam kết tôn trọng và thực hiện đúng. Các vấn đề có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Phụ lục này là phần không tách rời của HĐLĐ số xxx. Những nội dung của HĐLĐ xxx vẫn giữ nguyên giá trị, trừ phần sửa đổi theo Phụ lục này. 

Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 2 (hai) bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản. 

          NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                    NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
                                                                                          TM. CÔNG TY TNHH XXX - GIÁM ĐỐC
           Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét